Services » Type of Assets

Type of Assets

 
เจ้าหน้าที่ประเมินของเรามีประสบการณ์ในการทำการประเมินมูลค่า สำหรับลูกค้าบริษัท และมีความเป็นมืออาชีพ ความรู้ และประสบการณ์ ในการทำงาน กับผู้เชี่ยวชาญ ต่างสาขาอาชีพ เช่น นักกฎหมาย และนักบัญชี เราให้บริการทั้งลูกค้า ไทย และต่างชาติ ด้วยการประเมิน ที่เป็นอิสระ และเป็นระเบียบ เรียบร้อย โดยการบริการ ของเรา ประกอบด้วย


การประเมินมูลค่าธุรกิจ

ประเมินมูลค่ากิจการธุรกิจทั้งหมด หุ้น เครื่องหมายการค้า วิทยาการสมัยใหม่ ทั้งที่จด และไม่จดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัญญาจัดจำหน่าย ค่าความนิยม และทรัพย์สิน ที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ


การประเมินมูลค่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ประเมินมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค สินค้าคงเหลือ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่เพียงแค่ทำการประเมินทรัพย์สินเพื่อ การค้าขาย อุตสาหกรรม และการอยู่อาศัย เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า แต่ยังรวมถึง เครื่องอำนวยความสะดวก ในด้านอุตสาหกรรม เช่น แหล่งกำเนิดพลังงาน โรงงานเคมี และเครื่องอำนวยความสะดวก ในท่าเรือ การประเมินในกลุ่มนี้ ยังสามารถให้คำปรึกษา ทางด้าน การวางแผนปฎิบัติงาน การวิเคราะห์ และตรวจสอบสถานะ การแนะนำ ทางด้าน การวางแผนการลงทุน และการค้นคว้าข้อมูลตลาด
ชั้น 31 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ • 889 ถนนสาทรใต้ • แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 • โทร: (02)675.8403